Hallituksen toimintakertomus

1.1.–31.12.2019

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Haminan Energia Oy myy maakaasua valtakunnallisesti ja toimittaa sitä oman kaasuverkon alueella, toimittaa kaukolämpöä sekä siirtää sähköä Haminan kaupungin alueella. Yhtiö tuottaa tuulienergiaa ja biokaasua laitoksillaan. Yhtiö rakentaa tietoliikenneverkkoja ja operoi tietoliikennepalveluja. Karhu Voima Oy, Hamina LNG Oy, Rohe Solutions Oy ja Kaakon Alueverkko Oy ovat Haminan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä.
 
Tilikauden 2019 aikana yhtiön sähköverkon toimialueella käytettiin sähköä 161,25 (edellisvuonna 167,18) gigawattituntia (GWh). Toimialueella on 7643 sähkönkäyttöpaikkaa. Maakaasua myytiin 230,5 (230,0) GWh ja kaukolämpöä 27,0 (28,0) GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 9 (12), kaasuliittymiä 0 (1) ja kaukolämpöliittymiä 5 (2).
 
Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika sisältäen suunnitellut ja suunnittelemattomat keskeytykset, oli 28,3 (14,3) minuuttia. Vastaava lämmön toimitusten keskeytysaika oli 0,5 (6,4) minuuttia ja maakaasun 43,8 (19,9) minuuttia. Energian toimitusvarmuuden hyvä taso on ennakoivan huollon ja kunnossapidon ansiota. Uusiutuvien energialähteiden osuus yhtiön omassa sähköntuotannossa oli 100,0 (99,9) prosenttia.
 
Uusi biolämpölaitos valmistui ja otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019. Lämpölaitoksen myötä kaukolämmön tuotannossa siirryttiin uusituvan energian käyttöön. 1.4.2019 toteutettu kaukolämmön hinnanalennus (10 %) lisäsi kaukolämmön kysyntää merkittävästi. Yhtiö varautui Suomen maakaasu-markkinoiden avautumiseen vuoden 2020 alusta aktiivisella kouluttautumisella ja yhteydenpidolla nykyisiin ja potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin.
 
Virolahdella sijaitseva biokaasulaitos oli koko vuoden tuotantoseisokissa, ja laitoksen kehittämissuunnitelmaa valmistellaan edelleen.
 
Yhtiön liikevaihto oli 26,3 (28,2) miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli 6,5 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulos rahoituserien jälkeen 1,6 (1,2) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,5 (1,0) miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 12,0 (8,1) ja omavaraisuusaste 21,1 (19,5) prosenttia. Taseen loppusumma oli 58,8 (61,5) miljoonaa euroa. Kassavirtaperusteiset bruttoinvestoinnit olivat 8,9 (6,2) miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat yhteensä 38,3 (41,2) miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 44 (39) henkilöä. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,5 (2,3) miljoonaa euroa.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluivat Markku Porkka (pj.), Veli-Matti Hartikainen (vpj.) 24.4.2019 asti, Tero Pasi (vpj.) 24.4.2019 – 2.7.2019, Sanna Vapalahti (vpj.) 2.7.2019 alkaen, Ritva-Leena Pousi, Nina Peltonen ja Jukka Rouhiainen (henkilöstön edustaja). 

Hallitus piti vuoden aikana 14 kokousta.

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Haminan Energian toimitusjohtajana toimi Markku Tommiska.

Osakkeet

Haminan Energia Oy:n osakkeet omistaa Haminan kaupunki. Yhtiöllä on 100 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö päätti olla mukana hukkalämpöjen hyödyntämiseen tähtäävässä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK:n tutkimusohjelmassa ja osallistua myös sen rahoittamiseen (toteutusaika 1.1.2020 – 31.12.2021).

Yhtiö oli mukana myös alueellisen kehittämisyhtiö Cursorin Business Mooring -hankkeessa ja osallistui sen rahoittamiseen. Hankkeen tavoitteena on saada paikkakunnalle ja etenkin satamaan uusia teollisia toimijoita.  

Riskit ja epävarmuustekijät

Haminan Energia Oy:ssä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty pääosiltaan yhtiön toimintajärjestelmän kautta. Järjestelmä koskee kaikkia Haminan Energian toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan sekä ympäristö- ja TTT-asioiden hallinnan elementit tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Yhtiö vakuuttaa kaikki merkittävimmät tuotanto- ja siirtolaitteistonsa asianmukaisin ja kattavin vakuutuksin.

LNG-terminaalin investointiprojektin tukeminen siten, että aikataulu, budjetti ja toiminnalliset tavoitteet täyttyvät, on riskienhallinnan kannalta merkittävin yksittäinen osa-alue, johon tullaan kohdistamaan merkittävin huomio.

Tulevaisuuden näkymät

Riittävän hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen sekä investointien kannattavuuteen ja rahoitusjärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota. Liiketoimintojen kannattavuuden parantaminen ja yhtiön omavaraisuuden kohentaminen ovat edelleen keskeisimmät taloudelliset tavoitteet.
 
Kaukolämpöliiketoiminnassa on hyvää kasvupotentiaalia biolämmön ja mahdollisten hukkalämpöjen ollessa pääasialliset tuotantomuodot. 
 
Maakaasumarkkinoiden avautuminen ja yhdistyminen Baltian markkinaan tuo mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Maakaasun myyntiliiketoiminnassa onnistuminen hankinnoissa on ratkaisevassa roolissa, ja siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
 
Maakaasumarkkinoiden avautuessa Haminan LNG-terminaalilla on merkittävä rooli yhtenä kansalliseen verkkoon kaasua syöttävistä kolmesta syöttöpisteestä. Vuoden 2020 aikana valmistuva Haminan LNG-terminaali tuo myös Haminan Energialle maakaasun hankintaan lisää vaihtoehtoja. Yhtiö tulee toimittamaan Haminan LNG-terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalvelut, mikä vaikuttaa positiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen tulevaisuudessa.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 2.294.622,02 euroa, josta tilikauden voitto on 1.457.523,06 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 10.500,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.050.000,00 euroa.
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Liiketoimintojen kannattavuuden parantaminen ja yhtiön omavaraisuuden kohentaminen ovat edelleen keskeisimmät taloudelliset tavoitteet.

Takaisin ylös