Hallituksen toimintakertomus

1.1.–31.12.2020

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Haminan Energia Oy myy ja toimittaa maakaasua ja kaukolämpöä sekä toimittaa sähköä Haminan kaupungin alueella. Yhtiö tuottaa tuulivoimaa ja kaukolämpöä, rakentaa tietoliikenneverkkoja ja operoi tietoliikennepalveluja. Hamina LNG Oy, Rohe Solutions Oy ja Kaakon Alueverkko Oy ovat Haminan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä.
 
Vuonna 2020 Haminan Energian sähköverkon toimialueella käytettiin sähköä 157,34 (edellisvuonna 156,06) gigawattituntia (GWh). Toimialueella on 7663 sähkönkäyttöpaikkaa. Maakaasua myytiin 204,2 (255,6) GWh (HHV) ja vastaavasti kaukolämpöä 27,2 (27,0) GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 12 (9), kaukolämpöliittymiä 18 (5) ja kaasuliittymiä 1 (0). Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika sisältäen suunnitellut ja suunnittelemattomat keskeytykset oli 23,6 (28,0) minuuttia. Vastaava lämmön toimitusten keskeytysaika oli 2,3 (0,5) minuuttia ja maakaasun 7,7 (43,8) minuuttia. Energian toimitusvarmuuden hyvä taso on ennakoivan huollon ja kunnossapidon ansiota. 
 
Uusiutuvien energialähteiden osuus yhtiön omassa sähköntuotannossa oli 100,0 (100,0) prosenttia ja lämmöntuotannossa 74,8 (50,0) prosenttia. Vuonna 2019 valmistunut biolämpölaitos tuotti edelleen merkittävän osuuden yhtiön toimittamasta kaukolämmöstä. Kaukolämmön kysyntä on Haminassa 
hyvässä kasvussa, ja yhtiö onnistuikin lisäämään kaukolämpöasiakkuuksien määrää merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.
 
Covid-19 -pandemialla ei ollut merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintoihin, toki yhtiön toimintoja järjesteltiin kansallisen ja paikallisen ohjeistuksen mukaan yhtiön toimintakyvyn ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan erittäin lauha ja se vaikutti yhtiön useisiin liiketoimintoihin alentaen tuotettavan ja toimitettavan energian tarvetta. Yhtiö toimi aktiivisesti vapailla maakaasumarkkinoilla varmistaen volyymiltään huomattavan suuria uusia asiakkuuksia vuodelle 2021. 
 
Yhtiö päätti luopua vuoden 2020 lopulla biokaasun tuotannosta, ja tästä johtuen tilikauden poistoissa on esitetty poikkeuksellinen 3,9 miljoonan euron arvonalennuskirjaus. Tilikauden tuloksessa ja taseen muissa veloissa on huomioitu myös varovaisuuden periaatteen mukaisesti tulevilla tilikausilla maksuun tulevat, kyseisestä liiketoiminnasta yhtiölle aiheutuvat kustannukset lähes 0,3 miljoonaa euroa.
 
Yhtiö luopui kokonaan sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja myi osakkuusyhtiö Karhu Voima Oy:n osakkeet. Yhtiön omistamissa mankalaperiaatteella toimivissa sähköntuotantoyhtiöissä, Suomen Voima Oy:ssä ja Etelä-Suomen Voima Oy:ssä, toteutettiin osakkaiden yksimielisellä päätöksellä fuusio. Yritysjärjestelyllä ei ollut olennaista vaikutusta yhtiön sijoitusten arvoon eikä omistusosuuteen. Yhtiö omisti tilinpäätöshetkellä 12.545.713 Suomen Voima Oy:n osaketta, mikä vastaa 5,3 prosentin omistusosuutta mankalayhtiöstä. Yhtiö kirjasi lisäksi tilikauden tulokseen arvonalennukseksi Keski-Suomen Lauhdevoima Oy:ltä pääomalainasaatavan, jonka menetys nähtiin todennäköiseksi velallisen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Edellä mainittujen sijoituksista luopumisten yhteenlaskettu arvonalennuskirjaus  rahoituskulujen ryhmässä on lähes 0,9 miljoonaa euroa.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluivat Markku Porkka (pj), Sanna Vapalahti (vpj), Ritva-Leena Pousi, Nina Peltonen ja Jukka Rouhiainen (henkilöstön edustaja). Hallitus piti vuoden aikana 13 kokousta.
 
Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.
 
Haminan Energian toimitusjohtajana toimi Markku Tommiska.

Osakkeet

Yhtiöllä on 100 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö päätti tukea viisivuotisella lahjoitussopimuksella Kymenlaaksoon sijoittuvaa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston perustamaa energiavarastoinnin professuuria, joka sopii teemaltaan  erinomaisesti paitsi maakuntastrategiaan, myös yhtiön omaan toimintastrategiaan. Yhtiö rahoitti ja oli mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hukkalämpöjen hyödyntämiseen tähtäävässä tutkimusohjelmassa, joka jatkuu vielä vuoden 2021 loppuun asti. Yhtiö oli edelleen mukana myös alueellisen kehittämisyhtiö Cursorin Business Mooring -hankkeessa, jonka tavoitteena on saada eteläiseen Kymenlaaksoon ja etenkin satamaan uusia teollisia toimijoita. 

Riskit ja epävarmuustekijät

Haminan Energia Oy:n merkittävimmät riskit ovat energia-alalle tyypillisesti merkittävien investointihankkeiden rahoitukseen ja toteutukseen liittyvät riskit sekä energiamarkkinoihin liittyvät riskit. Investointihankkeiden kannattavuusanalyyseihin sekä hankkeille asetettuihin tuottotavoitteisiin ja hankkeiden riskiarviointiin liittyviä menetelmiä ja prosesseja on uudistettu. Yhtiö päivittää säännöllisesti riskienhallintapolitiikkaansa sekä kehittää johtamis- ja toimintajärjestelmäänsä. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty pääosiltaan yhtiön toimintajärjestelmän kautta. Järjestelmä koskee kaikkia Haminan Energian toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan sekä ympäristö- ja TTT-asioiden hallinnan elementit tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhtiö vakuuttaa kaikki merkittävimmät energiantuotanto- ja jakelulaitteistonsa asianmukaisin ja kattavin vakuutuksin.
 
LNG-terminaalin investointiprojektin tukeminen edelleen siten, että aikataulu, budjetti ja toiminnalliset tavoitteet täyttyvät, on riskienhallinnan kannalta tärkein yksittäinen osa-alue, johon tullaan kohdistamaan myös alkaneella tilikaudella merkittävin huomio.
 
Sähkö- ja kaasuverkostoja koskevaa lakia säätävien ja myös valvovien viranomaisten uudet regulaatiotoimet liittyen sallitun tuoton laskentaan ja myös eri maksukomponenttien soveltamiseen, luovat riskin siirtoliiketoiminnasta tulevaisuudessa saatavan tuoton suhteen.

Tulevaisuuden näkymät

Riittävän hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen sekä investointien kannattavuuteen ja rahoitusjärjestelyihin kiinnitetään kasvavaa huomiota. Eri liiketoimintojen kannattavuuden parantaminen ja yhtiön omavaraisuuden kohentaminen ovat edelleen yhtiön keskeisimmät taloudelliset tavoitteet. 
 
Kaukolämpöliiketoiminnassa on paljon kasvupotentiaalia biolämmön ja mahdollisten hukkalämpöjen ollessa pääasialliset toimintamuodot. Maakaasumarkkinoiden avautuminen ja yhdistyminen Baltian markkinaan on mahdollistanut merkittävän myyntivolyymin kasvun vuodelle 2021. Tämä huomioiden maakaasun hankinnassa onnistuminen on ratkaisevassa roolissa yhtiön tavoitellessa 40,0 miljoonan euron liikevaihtotasoa ja vähintään 7,5 prosentin liikevoittotasoa tulevina vuosina. Avautuneessa maakaasumarkkinassa Haminan LNG-terminaalilla on merkittävä rooli yhtenä kansalliseen verkkoon kaasua syöttävistä kolmesta syöttöpisteestä. 
 
Vuoden 2021 aikana valmistuva Hamina LNG:n terminaali tuo yhtiölle maakaasun hankintaan lisää vaihtoehtoja. Yhtiö toimittaa Haminan LNG-terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalvelut, ja tällä palveluliiketoiminnalla on positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. 
 
Yhtiö pyrkii jatkuvasti tukemaan Haminan alueelle sijoittuvia teollisia toimijoita tarjoamalla vakaan ja monipuolisen energiainfran sekä kilpailukykyiset palvelut.
 

Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2020 on 4 659 712,29 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -3 350 974,91 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin, eikä osinkoa jaeta.

Yhtiö toimi aktiivisesti vapailla maakaasumarkkinoilla varmistaen volyymiltään huomattavan suuria uusia asiakkuuksia vuodelle 2021.

Takaisin ylös