Hallituksen toimintakertomus

1.1.–31.12.2017

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Haminan Energia Oy myy ja toimittaa sähköä, maakaasua ja kaukolämpöä Haminan kaupungin alueella. Yhtiö tuottaa tuulivoimaa ja biokaasua laitoksillaan. Yhtiö rakentaa myös tietoliikenneverkkoja ja operoi tietoliikennepalveluja. Karhu Voima Oy, Hamina LNG Oy ja Kaakon Alueverkko Oy ovat Haminan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä.

Vuosi 2017 oli noin asteen vertailujaksoa 1981-2010 keskimääräistä lämpimämpi. Haminan Energian sähköverkon toimialueella Haminassa käytettiin sähköä 159,6 (154,3) gigawattituntia. Sähkön käyttö kasvoi 3,4% prosenttia. Toimialueella on 7 690 sähkönkäyttöpaikkaa.

Maakaasua myytiin 255,3 (207,7) gigawattituntia ja vastaavasti kaukolämpöä 26,2 (27,0) gigawattituntia.

Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 23,8 (17,0) minuuttia. Vastaava kaukolämmön toimitusten keskeytysaika oli 0 (0) minuuttia. Energian toimitusvarmuus on parantunut merkittävästi viime vuosien aikana ennakoivan huollon ja kunnossapidon ansiosta.

Uusia sähköliittymiä rakennettiin 21 (13), kaukolämpöliittymiä 2 (0) ja kaasuliittymiä 1 (0).

Uusiutuvien energialähteiden osuus yhtiön omassa sähköntuotannossa oli 98,9 (99,2) prosenttia.

Vuoden 2017 aikana yhtiö teki päätöksen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentamisesta yhdessä Virolaisen kumppaninsa Alexela-konsernin kanssa. LNG on tulevaisuudessa merkittävässä roolissa yhtiön liiketoiminnassa.

Vuoden alussa yksi yhtiön omistamista tuulivoimaloista tuhoutui tulipalossa. Vahingon jälkihoito oli tehokasta, ja yhtiössä on huolehdittu siitä, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan jatkossa. Vuoden kuluessa yhtiö luopui öljynjalostukseen liittyvistä liiketoiminnoista ja laitteistoista satamassa.

Yhtiön liikevaihto oli 29,5 (30,8) miljoonaa euroa. Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,7 (0,2) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,5 (0,2) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 57,3 (53,5) miljoonaa euroa. Kassavirtaperusteiset bruttoinvestoinnit olivat 8,7 (4,1) miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat yhteensä 38,0 (33,7) miljoonaa euroa.

Tilikauden liikevoitto oli 6,3 (3,7) prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 4,7 (1,7) prosenttia ja omavaraisuusaste 21,1 (21,5) prosenttia.

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 39 henkilöä. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,4 (2,8) miljoonaa euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Virolahdella sijaitsevan biokaasulaitoksen laajennusinvestointi otetaan pääosin käyttöön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä ja raaka-ainetoimituksiin neuvotellut parannukset luovat edellytykset yhtiön oman kaasuntuotannon kasvattamiselle ja sen kannattavuuden kohentumiselle.

Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden biolämpölaitoksen hankinnasta, jonka avulla kaukolämmön tuotannossa siirrytään suurelta osin uusiutuvan energian käyttöön. Investointi myös parantaa kaukolämmön kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Osakkeet

Haminan Energia Oy:n osakkeet omistaa Haminan kaupunki. Yhtiöllä on 100 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö kehittää aktiivisesti LNG:n, biokaasun sekä tuuli- ja aurinkovoiman käytännön sovelluksia ja on ollut mukana sekä Cursorin että XAMK:n hankkeissa sekä rahoittajana että käytännön toimijana. 

Riskit ja epävarmuustekijät

Haminan Energia Oy:ssä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty pääosin yhtiön toimintajärjestelmän kautta. Järjestelmä koskee kaikkia Haminan Energian toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan sekä ympäristö- ja TTT-asioiden hallinnan elementit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sähkökaupan riskienhallintaa varten yhtiön hallitus on vahvistanut riskikäsikirjan. Yhtiö käyttää korkojohdannaisia suojaustarkoituksessa korkoriskin hallinnan välineenä. Yhtiö vakuuttaa kaikki merkittävimmät tuotanto- ja siirtolaitteistonsa asianmukaisin ja kattavin vakuutuksin.

LNG-terminaalin investointiprojektin hoitaminen asetettujen valtuuksien ja tavoitteiden mukaisesti on merkittävin yksittäinen osa-alue riskienhallinnan kannalta.

Tulevaisuuden näkymät

LNG-terminaalin rakentamisprojektin hoitaminen aikataulun, budjetin ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti on liiketoiminnallisesti ja myös taloudelliselta merkittävyydeltään priorisoitu tärkeimmäksi tavoitteeksi. Hamina LNG Oy:n hallinnoiman terminaalihankkeen eteenpäin saattaminen Haminan satamassa ja LNG-myynnin ja jakelun käynnistyminen vaativat yhtiöltä panostuksia, jotka ohjaavat Haminan Energian kehityspolkua pitkälle tulevaisuuteen.

Riittävän hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen sekä investointien kannattavuuteen ja rahoitusjärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota. Energiatehokkuus sekä tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ohjaavat investointeja vähäpäästöisiin energialähteisiin. Vuoden 2018 aikana yhtiö siirtyy pääosin biopohjaisen kaukolämmön tuotantoon biopolttoaineita hyödyntävän lämpölaitosinvestoinnin myötä.

Säävarmojen johtojen osuus sähköverkon kokonaispituudesta on 65 prosenttia. Toimitusvarmuuden ylläpitäminen hyvällä tasolla on tavoitteena myös tulevina vuosina.

Yhtiön organisaatio, visio, arvot ja strategiset tavoitteet uudistettiin vuoden 2017 aikana. Visionsa mukaisesti yhtiö haluaa profiloitua energiakaasujen ja uusiutuvan energian edelläkävijänä.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 1 968 868,56 euroa, josta tilikauden voitto on 549 830,10 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä myöskään OYL 31:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkona jaetaan 10 500,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 1 050 000,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 918 868,56 euroa.

 

 

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

 

 

1000-€ 2017 2016 2015
Liikevaihto 29 525 30 772 30 229
Liikevoitto 1 866 1 148 438
Liikevoitto - % /lvv 6,3 3,7 1,5
Oman pääoman tuotto - % 4,7 1,7 -5,9
Omavaraisuusaste - % 21,1 21,5 22,2

 

Hallinto

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2017. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Ritva-Leena Pousi ja Anneli Vuorio. Hallituksen jäseniksi valittiin Ritva-Leena Pousi ja Nina Peltonen. Hallituksesta eronneen Jarkko Harjumaaskolan tilalle hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Markku Porkka.

Hallitus piti vuoden aikana 16 kokousta.

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHTT.

Haminan Energian toimitusjohtajana toimi 8.3.2017 saakka Timo Toikka, vt. toimitusjohtajana 9.3.2017 - 30.4.2017 Kalevi Mattila, ja 1.5.2017 alkaen Markku Tommiska.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Puheenjohtaja
Timo-Jussi Talsi
(Milko Niemi) 

Varapuheenjohtaja
Markku Porkka
(Arto Ahonen)                 

Ritva-Leena Pousi
(Hannah Honkanen)

Nina Peltonen
(Anne Kurvi)

Jukka Rouhianen, henkilökunnan nimeämä
(Mikko Rasanen)

Toimitusjohtaja Markku Tommiska ja Haminan Energia Oy:n hallitus 2017:
Markku Porkka, Ritva-Leena Pousi, Nina Peltonen, Jukka Rouhiainen, Timo-Jussi Talsi

Takaisin ylös