Hallituksen toimintakertomus

1.1.–31.12.2018

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Haminan Energia Oy on paikallisesti monipuolisia palveluja tarjoava energiayhtiö. Vuonna 2018 yhtiö myi ja toimitti sähköä, maakaasua ja kaukolämpöä Haminan kau-pungin alueella sekä aloitti LNG:n maahantuonnin, myynnin ja jakelun Suomessa. Yhtiö tuotti tuulivoimaa ja biokaasua laitoksillaan sekä rakensi tietoliikenneverkkoja ja operoi tietoliikennepalveluja. 

Haminan Energian osakkuusyhtiöitä ovat Hamina LNG Oy, Kaakon Alueverkko Oy, Karhu Voima Oy ja Rohe Solutions Oy. Yhtiö panostaa omien perusliiketoimintojensa kilpailukyvyn parantamiseen ja kasvattaa osakkuusyhtiöiden kautta liiketoimintojaan niin paikallisesti kuin kansallisestikin. 

Hamina LNG Oy:n koordinoima terminaalihanke HaminaKotka satamassa etenee suunnitellusti, ja terminaalin on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Kaakon Alueverkko Oy kehittää Haminan ympäristön suurjännitteistä jakeluverkkoa ja parantaa siten alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Haminan Energia luopui sähkönmyyntiliiketoiminnasta, ja se siirrettiin kokonaisuudessaan palveluyhtiö Karhu Voima Oy:lle 1.9.2018 alkaen.

Liiketoimintakaupasta kirjattiin yhtiön tulokseen 0,5 miljoonan euron suuruinen myyntivoitto – riskienhallinnan ja synergiaetujen näkökulmasta liiketoimintakaupalla oli positiivinen vaikutus yhtiön tulevaan toimintaan. Karhu Voima vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnan lisäksi Haminan Energian asiakaspalvelusta ja myyntilaskutuksesta. Haminan Energia ja Alexela Energia perustivat lokakuussa 2018 Rohe Solutions Oy:n nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) myyntiliiketoimintaa varten. Rohe Solutions toimii tiiviissä yhteistyössä Hamina LNG:n ja Haminan Energian kanssa.

Vuonna 2018 Haminan Energian sähköverkon toimialueella käytettiin sähköä 167,18 (edellisvuonna 170,69) gigawattituntia (GWh). Toimialueella on 7 661 sähkönkäyttö-paikkaa. Yhtiö myi sähköä 40,3 (68,7) GWh. Sähkönmyynnin liiketoiminta siirrettiin Karhu Voima Oy:lle 1.9.2018 alkaen. Maakaasua myytiin 230,0 (255,3) GWh ja kaukolämpöä 28 (26) GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 12 (12), kaukolämpöliittymiä 2 (1) ja kaasuliittymiä 1 (1). Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 14,3 (23,8) minuuttia. Vastaava lämmön toimitusten keskeytysaika oli 6,4 (4,2) minuuttia. Energian toimitusvarmuuden hyvä taso on ennakoivan huollon ja kunnossapidon ansiota. Uusiutuvien energialähteiden osuus yhtiön omassa sähköntuotannossa oli 99,9 (98,9) prosenttia. 

Yhtiön liikevaihto oli 28,2 (29,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 7,8 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos rahoituserien jälkeen oli 1,2 (0,7) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,0 (0,5) miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 8,1 (4,7) ja omavaraisuusaste 19,5 (21,1) prosenttia. Taseen loppusumma oli 61,5 (57,3) miljoonaa euroa. Kassavirtaperusteiset bruttoinvestoinnit olivat 6,2 (8,7) miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat yhteensä 41,2 (38,0) miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 39 (39) henkilöä, ja palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,3 (2,2) miljoonaa euroa.

Biokaasulaitoksen perusparannus- ja laajennustyöt keskeytyivät laitostoimittajan ajauduttua konkurssiin syksyllä 2018. Toistuvat asennusseisokit ja tekniset ongelmat haittasivat päättyneellä tilikaudella merkittävästi laitoksen normaalia käyttöä. Tilikauden tulosta parantavat biokaasulaitoksen reaktorivauriosta saatu vakuutuskorvaus sekä laajennusinvestoinnin viivästymisen perusteella realisoitunut urakkatakaus, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on teettänyt selvityksen laitoksen jatkokehittämiseksi vuoden 2019 aikana.

Yhtiö luopui kokonaan WiMAX-liittymien myynnistä radioluvan päätyttyä vuoden 2018 lopussa. Tiedonsiirtoliiketoiminnassa käytettävät valokaapelit myytiin rahoitusyhtiölle ja samanaikaisesti vuokrattiin takaisin yhtiön hallintaan. Kaupasta kirjattiin 1,0 miljoonan euron luovutusvoitto tilinpäätökseen vuodelle 2018.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Haminan Energia myi LNG-myyntiliiketoiminnan Rohe Solutions Oy:lle 28.2.2019. Liiketoimintakaupan myötä LNG:n toimituskohde, siihen liittyvät myynti- hankinta- ja operointisopimukset sekä myyntiorganisaatio siirtyivät osakkuusyhtiölle sovitun strategian mukaisesti.

Uuden kaukolämpölaitoksen käyttöönotto tapahtuu keväällä 2019, minkä jälkeen yhtiö toimittaa biopohjaista kaukolämpöä Haminan kaupunkialueiden kaukolämpöverkkoihin. Kaukolämmön hintakilpailukyvyn ja saatavuuden parantumiseen tehtyjen panostusten odotetaan lisäävän kaukolämmön kysyntää alueella merkittävästi.

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluivat Markku Porkka (pj), Veli-Matti Hartikainen (vpj), Ritva-Leena Pousi, Nina Peltonen ja Jukka Rouhiainen (henkilöstön edustaja). Hallitus piti vuoden aikana 15 kokousta.

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi BDO Oy tilintarkastusyhteisö (Y-tunnus 2776089-4) päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela.
Haminan Energian toimitusjohtajana toimi Markku Tommiska.

Osakkeet

Haminan Energian osakkeet omistaa Haminan kaupunki. Yhtiöllä on 100 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö kehittää edelleen aktiivisesti LNG:n ja biokaasun käytännön sovelluksia. Yhtiö on lisäksi ollut mukana sekä rahoittajana että käytännön toimijana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n hankkeissa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Haminan Energia Oy:ssä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty keskeisiltä osin yhtiön toimintajärjestelmän kautta. Järjestelmä koskee kaikkia Haminan Energian toimintoja ja se sisältää tarvittavat laadunhallinnan sekä ympäristö- ja TTT-asioiden hallinnan elementit tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Yhtiö vakuuttaa kaikki merkittävimmät tuotanto- ja siirtolaitteistonsa asianmukaisin ja kattavin vakuutuksin.

Yhtiö on sitoutunut vahvasti LNG-terminaalin rakennuttamiseen. Projektin hoitaminen aikataulun, budjetin ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti on merkittävin yksittäinen tavoite. Haminan Energia vastaa LNG-terminaalihankkeelle myönnetyn investointituen hakemisesta ja projektikirjanpidon järjestämisestä. Yhtiön antamista taloudellisista vastuusitoumuksista on annettu lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Vakuudet ja vastuusitoumukset.

Tulevaisuuden näkymät

Riittävän hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen sekä investointien kannattavuuteen ja rahoitusjärjestelyihin kiinnitetään erityistä huomiota. Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja omavaraisuuden kohentaminen on nostettu keskeisimmiksi taloudellisiksi tavoitteiksi yhdessä kumppanuuksiin perustuvan liiketoiminnan kehittämisen kanssa.

Terminaaliprojektin edistäminen ja LNG-myynnin käynnistäminen osakkuusyhtiöissä ovat edelleen merkittävässä roolissa yhtiön tulevien vuosien toiminnassa. Energiatehokkuus sekä tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ohjaavat investointeja vähäpäästöisempiin energialähteisiin, mistä ovat osoituksena panostukset mm. biopohjaisen kaukolämmön tuotantoon, biokaasuliiketoiminnan kehittäminen, tuulivoimatuotanto ja siihen liittyvä palvelut sekä panostukset kansallisiin ydinvoimahankkeisiin.

Säävarmojen johtojen osuus sähköverkon kokonaispituudesta on 76 prosenttia. Toimitusvarmuuden ylläpitäminen hyvällä nykyisellä tasolla on tavoitteenamyös tulevina vuosina. Yhtiön vuonna 2017 julkaiseman vision mukaisesti yhtiö haluaa profiloitua kansallisena energiakaasujen ja uusiutuvan energian edelläkävijänä.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 673 670,87 euroa, josta tilikauden voitto on 968 230,40 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 10 500,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 050 000,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

 

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut:

 

 

1000-€ 2018 2017 2016
Liikevaihto 28 196 29 525 30 772
Liikevoitto 2204 1 866 1 148
Liikevoitto - % /lvv 7,8 6,3 3,7
Oman pääoman tuotto - % 8,1 4,7 1,7
Omavaraisuusaste - % 19,5 21,1 21,5

 

Toimitusjohtaja Markku Tommiska ja Haminan Energia Oy:n hallitus 2018:
Markku Porkka, Ritva-Leena Pousi, Nina Peltonen, Jukka Rouhiainen, Veli-Matti Hartikainen

Takaisin ylös